Vidya Bharati Central Executive Committee

 

S. No Designation Name
1 Patron Shri Brahmadeo Sharma (Bhai Ji)
2 President Shri D. Ramkrishan Rao
3 Vice-President Dr. Shankar Rai
4 Vice-President Shri Rajendra Prasad Khaitan
5 Vice-President Smt. Sadhna Bhandari
6 Vice-President Shri Ravindra Kanhere
7 Vice-President Shri Basant Kumar Panda
8 Organizing Secretary Shri Gobind Chandra Mahant
9 Jt. Organising Secretary Shri Yatindra Kumar Sharma
10 Jt. Organising Secretary Shri Shriram Aravkar
11 General Secretary Shri Avneesh Bhatnagar
12 Treasurer Shri Jainpal Jain
13 Secretary Shri Shiv Kumar 
14 Secretary Shri Kishan Veer
15 Secretary Dr. Madhushri Savji
16 Secretary Shri Brahmaji Rao
17 Secretary Shri Kishor Chander Mohanty
18 Jt. Secretary Shri Santosh Anand
19 Jt. Secretary Smt Pavitra Dahal
20 Jt. Secretary Smt Nandani Laxmikant
21 Jt. Secretary Smt Yagyamati Vasumtari
22 Jt. Secretary Shri Rohit Vaswani
23 Member Shri J M Kashipathi 
24 Member Dr. Lalit Behari Goswami
25 Member Shri Ravindra Chamariya
26 Member Shri Ravindran
27 Member Dr. Jwala Prasad
28 Member Dr. Rajshree Vaidya
29 Member Professor Kirti Pandey