Sahil won the first medal in KHELO INDIA Under-17 Wrestling

Hindu Shiksha Samiti (Reg.) Schools of Kurukshetra

Sahil, student of Shri Shiv Mandir Sanatan Dharma Senior Secondary School, Uchana Kalan (Jind), won the first medal in KHELO INDIA Under-17 Wrestling.