केन्द्रीय टोली, क्षेत्रीय संगठनमंत्री/सह-संगठनमंत्री/मंत्री बैठक, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

From
To

केन्द्रीय टोली (14 सदस्य), क्षेत्रीय संगठनमंत्री / सह-संगठनमंत्री / मंत्री बैठक    

24 से 26 फरवरी, 2023    

कुरुक्षेत्र (हरियाणा)