Meghalaya Shiksha Samiti:Sri M Rakesh has adopted 5 students

Image
Meghalaya Shiksha Samiti:Sri M Rakesh has adopted 5 students
Image
Meghalaya Shiksha Samiti:Sri M Rakesh has adopted 5 students
Published on

#Meghalaya

Under the "Adopt to Education project" of the #MeghalayaShikshaSamiti, M Shree Rakesh Shethia Ji Paribar has adopted 5 students.

 

#VidyaBharati #education #Students #Adoption