Bhubaneswar

Self-Reliant Bharat - Vivekananda Lecture Series On August 15, 2023, the Vivekananda lecture series titled Self-Reliant Bharat was held in Bhubaneswar by Vidya Bharati, Shiksha Vikas Samiti, Alumni Council of Odisha Prant.