Self-Reliant Bharat - Vivekananda Lecture Series

Image
Self-Reliant Bharat - Vivekananda Lecture Series
Published on

Self-Reliant Bharat - Vivekananda Lecture Series 

On August 15, 2023, the Vivekananda lecture series titled Self-Reliant Bharat was held in Bhubaneswar by Vidya Bharati, Shiksha Vikas Samiti, Alumni Council of Odisha Prant.